บุคลากรกลุ่มนิเทศฯAMSS++สพป.อ่างทอง
เว็บไซต์เพื่อการส่งเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


>>>นับถอยหลังการทดสอบ NT >> <<

>>>เข้าระบบ Access (NT การอ่าน)>>>
            

  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
             วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
             และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
              (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         

   กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก                 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในฝัน

ประกาศ/ข่าวสาร จาก สพป.อ่างทอง
 

กลุ่มนิเทศติดตามแจ้ง
โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ

 
 
กรรมการการงานฯคอมฯ58
   
ที่ เรื่อง date
     
     
     
     
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ศูนย์พัฒนาฯด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ก้าวทุกวินาทีที่สหวิชาดอทคอม
ท้องฟ้าจำลอง
ตัวอย่างห้องสมุด สร้างห้องสมุดดิจิตอล
คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
สื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning
มีทุนการศึกษา
เว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
free invisible web counter
admin : tri_Cha triro2@hotmail.com
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

โทร . (035) 612191 ต่อ 107