เฉพาะการแข่งขันการงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.

การแข่งขันคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการงานอาชีพ
หนังสือเชิญสพป.อ่างทองถึงโรงเรียนต่างเขต
ไฟล์ pdf    ไฟล์ word
สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
หอประชุมอำเภอและโรงเรียน
ในเขตอำเภอแสวงหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ทีมกรรมการตัดสิน เตรียมเนื้อหา ไฟล์ข้อมูลฯลฯ (ตามลักษณะการแข่งขัน) ที่จะใช้ในการจัดการแข่งขัน
ในส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (เพิ่มเติม) โปรดติดต่อศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบก่อนวันแข่งขัน
เอกสาร ข้อมูลฯลฯที่กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจัดส่ง กรรมการสามารถมารับได้ที่ สพป.อ่างทอง
หรือรับที่ศูนย์จัดการแข่งขันในวันแข่ง (กรณีไม่สะดวกมารับ)
หมายเหตุ กรรมการสำรองที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินการแข่งขัน
หรือเป็นกรรมการทดแทนในกรที่ได้รับการร้องขอจาก คณะกรรมการกลางประจำการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์รายงานตัว ณ จุดแข่งขันและประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อเตรียมข้อมูลและหัวข้อการแข่งขัน 07.00 น.เป็นต้นไป

ในเบื้องต้นรายชื่อกรรมการจะเป็นประกาศของจังหวัดอ่างทอง


Update 16 ธันวาคม 2558
webm. : tri_cha
Email : triro2@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง