In the future
เว็บไซต์เพื่อการส่งเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 
กลุ่มโรงเรียนพระตำหนัก
       
 
 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ศูนย์พัฒนาฯด้วยเทคโนโลยีทางไกล
ก้าวทุกวินาทีที่สหวิชาดอทคอม
ท้องฟ้าจำลอง
ตัวอย่างห้องสมุด สร้างห้องสมุดดิจิตอล
คลังเอกสารกลางกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
สื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning
มีทุนการศึกษา
เว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
admin : tri_Cha triro2@hotmail.com
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โทร . (035) 612191 ต่อ 107